Udzur Shalat - BAITUSSALAM

Udzur Shalat

Udzur Shalat Menurut Ulama Fiqh Madzhab Imam Syafi‛i

Tinjauan Pustaka

1). Kitab Safinah al-Najā Hal 45 (Syaikh Salim bin Samir al-Hadhrami) & Kitab Kasyifah al-Sajā (Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani)

فَصْلٌ
أَعْذَارُ الصَّلَاةِ اِثْنَانِ
اَلنَّوْمُ وَالنِّسْيَانُ
Fashl - Udzur Shalat Ada 2 :
  1. Tidur
  2. Lupa.

Daftar Pustaka

al-Hadhrami, Syekh Salim bin Samir. Safinah al-Najā Hal 45
al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi. Kasyifah al-Sajā.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah ikut berpartisifasi
Komentar anda akan segera kami balas