Masa Haidh, Suci & Nifas - BAITUSSALAM

Masa Haidh, Suci & Nifas

Masa Haidh, Suci & Nifas Menurut Ulama Fiqh Madzhab Imam Syafi‛i

Tinjauan Pustaka

1). Kitab Safinah al-Najā Hal 44 (Syaikh Salim bin Samir al-Hadhrami) & Kitab Kasyifah al-Sajā (Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani)

فَصْلٌ
أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِهَا أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعَةَ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ أَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ وَغَالِبُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ يَوْمًا

Fashl - Minimal masa haidh adalah 1 hari 1 malam. Ghalibnya adalah 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Maksimalnya adalah 15 hari 15 malam.
Minimal masa suci antara 2 haidh adalah 15 hari 15 malam. Ghalibnya adalah 24 hari 24 malam atau 23 hari 23 malam. Tidak ada batasan untuk maksimalnya waktu suci.
Minimalnya masa nifas adalah 1 kali meludahkan. Ghalibnya adalah 40 hari 40 malam. Maksimalnya adalah 60 hari 60 malam.

Daftar Pustaka

al-Hadhrami, Syekh Salim bin Samir. Safinah al-Najā Hal 44
al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi. Kasyifah al-Sajā.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah ikut berpartisifasi
Komentar anda akan segera kami balas